Allmänna villkor

 

 1. Ad revolution ABs Dataskyddspolicy

1.1 Kundens personliga integritet är viktig för Ad revolution AB. Ad revolution AB är personuppgiftsansva­riga för behandlingen av kundens personuppgifter. I Ad revolution ABs Dataskyddspolicy finns mer information om vilka personuppgifter som vi behandlar, typ av behandling, ändamålet och den rättsliga grunden för behandlingen, uppgifternas lagringstid samt kundens rätt till bl.a. information, rättelse, radering och att göra invändningar.

 1. Allmänt om hittaflyttfirma.se

2.1 Dessa allmänna villkor gäller när Ad revolution AB, 559365-8965 tillhandahåller tjänsten hittaflyttfirma.se till en kund som Ad revolution AB levererar tjänsten.

2.2 Hittaflyttfirma.se är en konstandsfri tjänst som levererar kontakt med utvalda flyttfirmor.

2.3 Genom att fylla i formuläret hittaflyttfirma.se ger du företaget information om dina behov. Du får då upp till tre erbjudanden från flyttfirmor. Därefter får du en bekräftelse via e-post från hittaflyttfirma.se där det framgår namngivna leverantörer som kommer att kontakta dig. Om inget annat har avtalats, kontaktas du via telefon, e-post eller sms.

2.4 För det fall du ångrar dig och vill att din förfrågan ska raderas, ska du kontakta [email protected].

2.5 för det fall det inte det är möjligt att erhålla erbjudanden från tre olika flyttfirmor kommer detta tydligt framgå i bekräftelsen. Om det till exempel handlar om endast ett erbjudande som kan tillgodose dina behov, kommer detta tydligt framgå och preciseras.

 1. Användning av tjänsten hittaflyttfirma.se

3.1 Kunden får använda tjänsten för eget bruk och för det ändamål som framgår av avtalet. Kunden ansvarar exempelvis för att användningen av tjänsten inte:

 1. a) ger upphov till skada eller annan olägenhet för hittaflyttfirma.se eller tredje man,
 2. b) kränker hittaflyttfirma.se eller tredje mans upphovsrätt eller annan immaterialrätt,
 3. c) strider mot lag eller mot myndighets föreskrift eller beslut,
 4. d) överstiger begränsning i kundens avtal eller, om sådan begränsning inte anges, att tjänsten används på ett sätt som avvikelser från normal användning av motsvarande tjänst,
 5. e) i övrigt strider mot god sed eller mot hittaflyttfirma.se vid var tid gällande regler för tjänsten.

3.2 Kunden är gentemot hittaflyttfirma.se ansvarig för användningen av tjänsten. Har tjänsterna använts av någon obehörig person, är dock kunden betalningsansvarig för sådan användning endast om kunden:

 1. a) gett annan tillgång till tjänsten,
 2. b) genom grov oaktsamhet gjort det möjligt för annan att utnyttja tjänsten, eller
 3. c) förlorat kontrollen över tjänsten och inte snarast efter upptäckten anmält förlusten till hittaflyttfirma.se.
 4. Ansvar och förhållande till leverantörer

4.1 Hittaflyttfirma.se är medverkar endast i upprättandet av kontakt mellan användare och leverantör. Hittaflyttfirma.se ansvarar inte för leverantörens formuleringar av erbjudanden eller dess fördelar.

4.2 Anslutna flyttfirmor är oberoende av hittaflyttfirma.se, vilket betyder att hittaflyttfirma.se inte ansvarar för att utvalda leverantörer tar kontakt och levererar erbjudanden samt att erbjudandena är marknadens bästa eller billigaste.

4.3 Användandet av hittaflyttfirma.se sker på kundens eget ansvar. Hittaflyttfirma.se ansvarar inte för det avtal som ingår mellan användare och leverantörer samt innehållet i dessa. Hittaflyttfirma.se har inte något ansvar för genomförandet, kvaliteten eller lagligheten i avtalen eller dessas lämplighet för det aktuella ändamålet. Hittaflyttfirma.se har heller inte något ansvar för förseningar av avtalade leveranstider eller eventuella förluster som uppstår för användaren som en följd av avtalet, eller fel begångna av leverantören.

4.4 Hittaflyttfirma.se strävar att endast samarbeta med seriösa och pålitliga aktörer. Leverantörer som inte följer ingångna avtal eller på annat sätt inte lever upp till dessa kvalitetskrav på hittaflyttfirma.se kommer att sägas upp.

 1. Force majeure

5.1 Hittaflyttfirma.se ansvarar inte för brott mot sina förpliktelser i det fall bristen kan tillskrivas force majeure. Förhållanden utanför hittaflyttfirma.se kontroll, vilka hittaflyttfirma.se inte har kunnat förutse vid avtalets ingång, anses vara force majeure.

5.2 Såsom force majeure kan anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, arbetskonflikt, blockad, krig, upplopp, sabotage, extrema väderförhållanden, blixtnedslag, brand, explosion, översvämning, naturkatastrof eller olyckshändelse.

 1. Immateriella rättigheter

6.1 Avtalet innebär inte att upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter överlåts till kunden. Kunden får inte, utöver vad som skriftligen medgivits av Ad revolution AB, använda, kopiera, ändra eller på annat sätt hantera programvara eller material till annan.

6.2 Samtliga immateriella rättigheter relaterade till hitttaflyttfirma.se och tjänstens ägare, Ad revolution AB omfattas – men inte begränsade till – namnen ”hittaflyttfirma.se” och ”Ad revolution AB” varumärken i form av figur- och ordmärken, upphovsrätt till material på hemsidan m.m. och som tillhör Ad revolution AB. Nyttjande av hittaflyttfirma.se berättigar inte användare eller tredje part någon form av kommersiellt bruk av dessa immateriella rättigheter.

6.3 Användandet av hittaflyttfirma.se ger heller inte något tillstånd att använda tredje parts (inkluderande leverantörernas) immateriella rättigheter, omfattande – men inte begränsat till – upphovsrättigheter, varumärkes- och designrättigheter. Hittaflyttfirma.se är inte ansvarig för otillåtet bruk av dessa.

 1. Kommunikation

7.1 All kommunikation avseende hittaflyttfrima.se sker elektroniskt.

7.2 Vid nyttjande av hittaflyttfirma.se innebär detta inte att kunden blir registrerad för något nyhetsbrev.

 1. Förändringar

8.1 Ad revolution AB får ändra tjänsten om användning av tjänsten medför skada eller risk för skada för Ad revolution AB eller tredje man, t.ex. på grund av kundens användning i strid med avtalet eller om Ad revolution AB är skyldig att ändra tjänsten på grund av ändrad bestämmelse i lag eller på grund av domstols eller myndighets beslut. Kunden ska i sådant fall informeras så snart det kan ske.

8.2 Ad revolution AB kommer att vidta nödvändiga åtgärder vid säkerhetsbrister. Vilka åtgärder som kan komma att vidtas framgår av Ad revolution ABs dataskyddspolicy.

 1. Skadestånd

9.1 Kunden har rätt till ersättning för direkt skada som hittaflyttfirma.se förorsakat genom vårdslöshet.

9.2 Hittaflyttfirma.se ansvarar inte för skada som uppkommer på grund av innehåll i data eller annan information som förmedlas vid användning av tjänsten. Hittaflyttfirma.se ansvarar inte heller för skada orsakad av datavirus eller motsvarande, försening, förvanskning eller förlust av data eller för kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man.

9.3 Begränsningarna av hittaflyttfirma.se skadeståndsskyldighet enligt ovan gäller inte i fall av uppsåt eller grov vårdslöshet, vid personskada eller vid sådant ansvar som följer av tvingande lag.

9.4 Hittaflyttfirma.se har rätt till ersättning för skada som kunden, eller någon för vilken kunden svarar, förorsakat genom vårdslöshet.

 1. Ändring av avtalsvillkor

10.1 Ad revolution AB har rätt att ändra eller göra tillägg till dessa allmänna villkor. Sådan ändring eller tillägg ska meddelas kunden senast en (1) månad innan ikraftträdandet.

 1. Tvist

11.1 Tvist som uppstår vid användande av hittaflyttfirma.se ska i första hand lösas genom en överenskommelse mellan parterna. För det fall det inte fungerar ska tvisten avgöras av svensk domstol enligt svensk lag.

 1. Kontakt

12.1 Ad revolution AB kan kontaktas via [email protected] eller den fysiska adressen Hornsgatan 79, 118 49 Stockholm.