Dataskyddspolicy

 

 1. Allmänt

Ad revolution AB som äger och driver hittaflyttfirma.se, behandlar dina personuppgifter för du ska kunna använda denna tjänst (“tjänsten”).

Ad revolution AB följer dataskyddsförordningen krav (General Data Protection Regulation, GDPR).

Ad revolution AB behandlar alltid den information som våra kunder anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. Detta dokument förklarar hur Ad revolution AB samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter.

Har du några frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta oss på Ad revolution AB.

Adress: Hornsgatan 79, 118 49 Stockholm, e-post: [email protected]

 1. Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person. Det är till exempel namn och personnummer, men även uppgifter som t.ex. en IP-adress eller en inspelad röst kan vara personuppgifter om de kan kopplas till dig.

Vissa personuppgifter betraktas som känsliga och omfattas av särskilda regler. Med känsliga personuppgifter menas information som avslöjar exempelvis medlemskap i fackförening eller uppgifter om hälsa.

 1. Om vem samlar vi in formation?

Vi samlar in information om dig som kund som har ingått eller vill ingå ett avtal med hittaflyttfirma.se.

 1. Vilken information samlar vi in?

Vi behandlar bara de personuppgifter som är nödvändiga för ändamålet. Information om dig som kund som direkt eller indirekt lämnar personuppgifter till hittaflyttfirma.se, kan till exempel vara uppgift om namn, telefonnummer och e-postadress samt platsinformation och annan information som tillhandahålls hittaflyttfirma.se.

 1. Varför och på vilken grund behandlar vi dina personuppgifter?

Det vanligaste ändamålet för behandling av dina personuppgifter är för att dokumentera, administrera och fullgöra avtal som vi har med dig som kund. Vi behöver samla in personuppgifter för det här ändamålet för att vi ska kunna ingå avtal med dig.

Hittaflyttfirma.se behöver också behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla eventuella skyldigheter enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut.

När vi har ett berättigat intresse kan vi behandla dina personuppgifter för att utföra marknads- och kundanalyser för att utveckla och förbättra våra tjänster med avseende på bl.a. funktionalitet och säkerhet.

I vissa fall behöver vi ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. Du som kund kan när som helst ta tillbaka ett samtycke som du har lämnat. Den behandling som vi redan har gjort, påverkar inte men vi kommer inte att fortsätta behandla uppgifterna om vi inte har en annan grund för behandlingen än det samtycket avsåg.  

 1. Hur länge sparar Ad revolution AB dina personuppgifter och var lagras uppgifterna?

Ad revolution AB lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt. Normalt raderas personuppgifter inom 6 månader men i enstaka fall raderas personuppgifter efter maximalt fem år. Informationen sparas så länge det behövs för erbjudanden och dokumentation till oberoende tredje part.

FINNS NÅGON INFORMATION OM VAR PERSONUPPGIFTERNAS LAGRAS?

 1. Hur skyddar Ad revolution AB dina personuppgifter?

Ad revolution AB gör det bästa för att skydda dina personuppgifter från oavsiktlig eller obehörig förstöring, förlust eller ändring, obehörigt röjande eller obehörig åtkomst. Det gör vi med hjälp av både tekniska och organisatoriska åtgärder.

Ad revolution AB strävar efter att inte behandla fler uppgifter än nödvändigt. Om en samarbetspartner/leverantör behandlar personuppgifter åt Ad revolution AB ett så kallat personuppgiftsbiträde, måste den alltid förbinda sig att upprätthålla en lämplig säkerhetsnivå och att vidta motsvarande skyddsåtgärder. 

 1. Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Det kan förekomma att dina uppgifter behandlas av företag som vi samarbetar med, naturligtvis alltid inom ramen för gällande regler om sekretess. Enligt lag kan vi också i vissa fall vara skyldiga att lämna ut personuppgifter till olika myndigheter.

I vissa fall kan vi komma att föra över personuppgifter till länder utanför EU och EES (tredje land) samt till internationella organisationer. Ad revolution AB gör bara sådana överföringar om övriga regler i dataskyddsförordningen följs och om någon av följande förutsättningar är uppfyllda:

 • EU-kommissionen har tagit beslut om att det finns en tillräcklig skyddsnivå i det aktuella landet.
 • Ad revolution AB har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder, t.ex. standardklausuler eller bindande företagsbestämmelser.
 • Det finns ett särskilt tillstånd av tillsynsmyndigheten.
 • Det är i särskilda fall är tillåtet enligt gällande dataskyddslagstiftning.

 

 1. Vilka är dina rättigheter?

Enligt dataskyddslagstiftningen har du rätt till kontroll över dina egna personuppgifter och att få information om hur vi behandlar uppgifter om dig. Du kan vända dig till oss om du vill använda dig av någon av dina rättigheter.

Begära ett registerutdrag

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Det kan du göra genom att begära ett registerutdrag. Då kan du kontakta oss.

Rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter

Om det visar sig att vi behandlar personuppgifter om dig som är felaktiga har du rätt att begära att uppgifterna rättas. Du kan också begära att en ofullständig uppgift kompletteras.

Ta bort dina uppgifter

Du har rätt att få någon eller alla dina personuppgifter raderade. I vissa fall kan vi inte radera alla uppgifterna. Det beror i så fall på att uppgifterna fortfarande är nödvändiga för det ursprungliga ändamålet och att vi fortfarande har en laglig grund för att behandla dem.

Begränsning av dina uppgifter

I vissa situationer har du rätt att kräva att vår behandling av dina uppgifter begränsas under en tid. Det kan t.ex. vara om du anser att en uppgift om dig är felaktig och vi behöver kontrollera detta. Det kan också vara så om du har invänt mot behandling som vi baserar på berättigat intresse. Då måste vi kontrollera om våra skäl väger tyngre än dina.

Invända mot hur vi behandlar dina uppgifter

Om vi behandlar en uppgift om dig med stöd av berättigat intresse kan du invända mot denna behandling. Det kan till t.ex. vara om personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring.

Överföra dina uppgifter till en annan aktör

Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av avtal eller samtycke har du rätt att få ut de personuppgifter som du själv har lämnat till Ad revolution AB. Om det är tekniskt möjligt har du även rätt att få uppgifterna flyttade till en annan aktör – dataportabilitet.

Klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du har klagomål på hur Ad revolution AB har behandlat dina personuppgifter kan du vända dig till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. Du kan läsa mer på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

Kontaktuppgifter

Om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt ovan kan du kontakta oss på Ad revolution AB.

Adress: Hornsgatan 79, 118 49 Stockholm, e-post: [email protected]


 1. Kakor

Vi använder kakor (cookies) som på olika sätt gör det lättare att använda våra sidor och för att vi ska förstå hur webbplatsen används.

En kaka är en liten textfil som består av bokstäver och siffror som den webbplats du besöker sparar på din enhet. Kakan fungerar som ett tekniskt stöd som på olika sätt underlättar din användning av webbplatsen. Kakorna på vår webbplats skickas från hittaflyttfirma.se, eller tredje parter och sparas på olika sätt beroende på vad det är för typ av kaka. Det betyder att du frivilligt samtycker till insamling av kakor. Om du väljer att inte samtycke, finns risk att tjänsten inte fungerar optimalt.

Vi använder verktyg i kakor och analys- eller annonseringsändamål:

Google Analytis – LÄNK

Google Ads – LÄNK

Facebook – LÄNK